AAN ZET MENU

PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 december 2018.

AAN ZET communicatie, hierna te noemen AAN ZET is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals  klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens in te zien of te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van AAN ZET.

In dit Privacy Statement informeert AAN ZET u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

AAN ZET is conform de bepalingen in de AVG de verwerkingsverantwoordelijke. Indien wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde om in opdracht van ons deze te verwerken, is deze partij een verwerker en sluiten wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst af.

Voor welke doeleinden gebruikt AAN ZET uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • de overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • relatiebeheer en marketingactiviteiten te kunnen uitoefenen.
 • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

AAN ZET verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Wij kunnen, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan ons gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Welke gegevens verzamelen we:

 • Bedrijfsgegevens van onze opdrachtgevers waaronder BTW en IBAN;
 • Contactgegevens van onze opdrachtgevers inclusief contactpersonen;
 • Cookie informatie

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. In het kader van onze werkzaamheden is de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing.

Beveiliging persoonsgegevens

AAN ZET gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. AAN ZET streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek en dit mogelijk ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op vergetelheid
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht op bezwaar

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van AAN ZET onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij hebben dit kopie uitsluitend nodig voor de vaststelling van de identiteit en zullen dit daarna direct vernietigen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies plaatsen wij om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Het betreft hier de volgende gegevens:

Cookie name Soort Provider Type Verloopt
_ga Statistics aanzet.co HTTP 2 jaar
_gat Statistics aanzet.co HTTP 1 dag
_gid Statistics aanzet.co HTTP 1 dag
collect Statistics google-analytics Pixel Alleen tijdens de sessie
r/collect Marketing doubleclick.net Pixel Alleen tijdens de sessie

Wijziging Privacy Statement

Indien wij dit Privacy Statement wijzigen zullen wij u hierover informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar AAN ZET, Pelikaanstraat 13, 9404 CH Assen onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar anniek@aanzet.co.

AAN ZET is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56009526